Telerau ac Amodau

Mae dod yn aelod yn caniatáu ichi fenthyg ein hoffer a rennir i'w defnyddio pan fydd eu hangen arnoch, yn hytrach na phrynu'ch offer eich hun. Gallwch hefyd ddod i'n gweithdai am bris is a dysgu sgiliau newydd fel gwaith coed sylfaenol, gwnïo, clustogwaith, gwaith gwifren, paentio a theilsio!

Byddwn hefyd yn cynnal sesiynau Busnes a Marchnata ac yn cysylltu ag asiantaethau a all eich helpu chi i gychwyn eich busnes eich hun, felly efallai y gallai eich hobi uwchgylchu droi'n yrfa newydd!

Rydym hefyd yn rhedeg clwb Mini Makers ar gyfer plant dan 16 oed, fel y gall eich plant ddysgu sgiliau a chrefftau. Mae'r gweithdai Mini Makers yn rhad ac am ddim.

AM 1 FLWYDDYN GALLWCH CHI

  • Benthyg o'r Sied Offer / The Tool Shed
  • Mae offer yn cael eu danfon a'u casglu mewn tref yn agos atoch chi unwaith yr wythnos
  • Ymunwch â'n gweithdai a dysgu sgiliau DIY newydd
  • Gall pobl ifanc dan 16 oed yn eich teulu gymryd rhan yn ein gweithdai Mini Maker
  • Gallwch chi fod yn rhan o gymuned sy'n creu Sir Gaerfyrddin fwy cynaliadwy!

 

Sut ydw i'n ymuno?

MAE'R PROSIECT YN BENODOL AR GYFER TEULUOEDD SY'N BYW YN SIR GAR.

Mae angen cyfeiriad e-bost arnoch,  ID llun** a Llythyr Swyddogol*** fel prawf o gyfeiriad.

Rhaid i chi weithredu eich aelodaeth yn bersonol. Gallwch wneud hynny yn ein swyddfa yng Nghanolfan yr Arglwydd Arthur Rank, Llanelli, yn unrhyw un o'n hymweliadau benthyca â Chydweli, Caerfyrddin, Llanymddyfri neu Gastellnewydd Emlyn, neu unrhyw un o'n sesiynau gweithdy.

Bydd eich aelodaeth yn weithredol unwaith y byddwch wedi:

  • Gwirio eich gwybodaeth bersonol a'ch cymhwysedd
  • Llofnodi'r cytundeb defnyddiwr a'r ildiad indemniad

**ID Llun - fel trwydded yrru, pasbort, tocyn bws neu gerdyn myfyriwr.
***Llythyr Swyddogol - Datganiad banc, llythyr Cyllid a Thollau EM, llythyr canolfan waith, neu fil cyfleustodau - Dyddiedig o fewn y 6 mis diwethaf a gyda'ch cyfeiriad cyfredol.

Rheolau

Dim ond aelodau Y Sied Offer/The Tool Shed sy'n gallu defnyddio offer yn ein rhestr offer.

Dychwelwch offer yn lân, yn brydlon, ac yn barod i'r aelod nesaf eu benthyg.

Dywedwch am unrhyw ddifrod ar unwaith. Mae benthycwyr yn gyfrifol am ddweud am ddifrod y maen nhw wedi'i achosi. Ni fydden yn codi tâl arnoch am offer sydd wedi torri, ond mae angen i chi ddweud wrthym fel y gallwn sicrhau bod ein holl offer yn ddiogel. Os gallwch fforddio gwneud hynny, byddem yn gwerthfawrogi cyfraniad fel y gallwn newid yr offer.

Peidiwch â benthyca i drydydd parti - mae'r cytundeb rhwng yr Aelod a'r Sied Offer / The Tool Shed.

Bydd yr holl offer yn cael eu benthyca am gyfnod o 1 wythnos, ond gellir gofyn am gyfnodau hirach yn dibynnu ar y galw. Dau ddiwrnod cyn bod yr eitem i fod i gael ei dychwelyd, anfonir nodyn atgoffa electronig i atgoffa'n ysgafn bod disgwyl i offer/eitemau eraill gael eu dychwelyd i'ch man casglu lleol ar ddiwrnod penodol.

Mae gan Y Sied Offer / The Tool Shed ffi hwyr o £1 y dydd sy'n orddyledus; gydag ymweliad i adfer yr eiddo ar ôl 5 diwrnod. Os yw'r eitemau'n parhau i fod yn anadferadwy, cymerir camau pellach, gan gynnwys adrodd digwyddiad o ddwyn i'r heddlu. Yn ogystal, mae tagiau GPS ar gyfer yr holl elfennau â phris uwch.