Polisi Preifatrwydd

Mae'r polisi preifatrwydd hwn yn nodi sut mae ENW CWMNI YMA yn defnyddio ac yn diogelu unrhyw wybodaeth y gallech ei hanfon atom pan ddefnyddiwch y wefan hon. Credwn fod eich preifatrwydd a'ch data yn bwysig ac rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod eich preifatrwydd yn cael ei amddiffyn. Os ydych chi'n darparu gwybodaeth i ni y gellir eich adnabod wrth ddefnyddio'r wefan hon, yna rydyn ni'n addo mai dim ond fel rydyn ni'n ei ddisgrifio yn y datganiad preifatrwydd hwn y bydd yn cael ei defnyddio. Mae'r polisi'n nodi:

 • Pa wybodaeth a gasglwn gennych
 • Sut rydym ni'n ei gadw
 • Pam rydym ni'n ei gasglu
 • Sut rydym ni'n ei ddefnyddio
 • Eich hawliau

Pa wybodaeth ydym yn ei chasglu gennych?

Efallai y byddwn yn casglu ac yn prosesu'r data canlynol amdanoch chi:

 • Gwybodaeth y byddwch yn ei darparu drwy lenwi ffurflenni ar ein safle http://www.thetoolshed.org. Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth y gallech ei darparu ar adeg cofrestru i ddefnyddio rhai elfennau o'n gwefan, tanysgrifio i wasanaethau, postio deunydd neu wneud cais am wasanaethau pellach. Efallai y byddwn hefyd yn gofyn i chi am wybodaeth pan fyddwch yn rhoi cynnig ar gystadleuaeth neu hyrwyddo a reolir gan enw'r cwmni yma, neu pan fyddwch yn rhoi gwybod am broblem gyda'n safle;
 • Os cysylltwch â ni, mae'n bosibl y byddwn yn cadw cofnod o'r ohebiaeth honno;
 • Efallai y byddwn hefyd yn gofyn i chi gwblhau arolygon rydym yn eu defnyddio at ddibenion ymchwil, er nad oes rhaid i chi ymateb iddynt;
 • Gallwch gyrchu a phori ar ein gwefan heb ddatgelu gwybodaeth bersonol. Rydym yn casglu gwybodaeth log rhyngrwyd safonol a manylion patrymau ymddygiad ymwelwyr er mwyn ein helpu i nodi pethau fel nifer yr ymwelwyr i rannau amrywiol ein safle. Rydym yn casglu'r wybodaeth hon mewn ffordd nad yw'n adnabod unrhyw un.
 • Cynnwys negeseuon e-bost rydych chi wedi'u hanfon neu eu derbyn.

Sut rydym ni'n ei gadw

Rydym ni'n wirioneddol wedi ymrwymo i sicrhau bod eich gwybodaeth yn ddiogel. Er mwyn atal mynediad neu ddatgeliad anawdurdodedig, rydym wedi rhoi gweithdrefnau ffisegol, electronig a rheolaethol priodol ar waith i sicrhau a diogelu gwybodaeth rydym yn ei chasglu ar-lein.

Nid ydym yn storio manylion cerdyn credyd ac nid ydym yn rhannu manylion cwsmeriaid gydag unrhyw 3ydd parti.

Yn anffodus, nid yw trosglwyddo gwybodaeth drwy'r rhyngrwyd yn gwbl ddiogel. Er y byddwn yn gwneud ein gorau i ddiogelu eich data personol, ni allwn warantu diogelwch eich data a drosglwyddir i'n safle; mae unrhyw drosglwyddiad ar eich risg eich hun. Unwaith y byddwn wedi derbyn eich gwybodaeth, byddwn yn defnyddio gweithdrefnau a nodweddion diogelwch caeth i geisio atal mynediad anawdurdodedig.

Pam yr ydym yn ei gasglu

Rydym yn defnyddio gwybodaeth a ddelir amdanoch chi yn y ffyrdd canlynol:

 • I roi gwybodaeth, cynnyrch neu wasanaethau i chi y byddwch yn gofyn i ni amdanynt neu a allai fod o ddiddordeb i chi (lle rydych wedi rhoi caniatâd i ni gysylltu â chi at ddibenion o'r fath)
 • Cyflawni ein rhwymedigaethau sy'n gysylltiedig ag unrhyw gontract a ymrwymwyd iddo rhyngoch a ni ac i sicrhau bod cynnwys o'n gwefan yn cael ei gyflwyno yn y ffordd fwyaf effeithiol i chi ac ar gyfer eich cyfrifiadur
 • I wella ein gwefan

Os nad ydych am i ni ddefnyddio eich data yn y ffyrdd hyn, cysylltwch â ni yn [email protected]

Datgelu eich gwybodaeth

Ni fyddwn yn rhannu eich data gyda phartïon eraill oni bai ei bod yn gwbl angenrheidiol. Efallai y byddwn yn datgelu eich gwybodaeth i drydydd partïon:

 • Lle bo angen i gyflawni ein rhwymedigaethau sy'n gysylltiedig ag unrhyw gontract a roddwyd i chi rhyngoch chi a ni
 • Er mwyn ein galluogi i ddarparu gwasanaethau cynnal, peirianneg neu ddatrys problemau i chi mewn cysylltiad â nwyddau neu wasanaethau a gyflenwir i chi
 • Os ydym o dan ddyletswydd i ddatgelu neu rannu eich data personol er mwyn cydymffurfio ag unrhyw rwymedigaeth gyfreithiol, neu er mwyn gorfodi neu gymhwyso ein telerau defnydd neu delerau ac amodau cyflenwi a chytundebau eraill
 • I amddiffyn hawliau, eiddo, neu ddiogelwch, ein cwsmeriaid, neu eraill. Mae hyn yn cynnwys cyfnewid gwybodaeth â chwmnïau a sefydliadau eraill at ddibenion amddiffyn rhag twyll a lleihau risg credyd

Ni fyddwn byth yn gwerthu, masnachu, neu rentu eich gwybodaeth bersonol gyda chwmnïau eraill.

Eich hawliau chi

Mae gennych hawl i ofyn i ni beidio â phrosesu eich data personol at ddibenion marchnata. Os nad ydych am i ni ddefnyddio eich data fel hyn, cysylltwch â ni ar [email protected]

Mae'r Ddeddf Diogelu data yn rhoi'r hawl i chi weld gwybodaeth sy'n cael ei chadw amdanoch. Gallwch gael gwybod pa wybodaeth rydym yn ei chadw amdanoch drwy wneud Cais Gwrthrych am Wybodaeth o dan y Ddeddf. Os ydym yn cadw gwybodaeth bersonol amdanoch, byddwn yn rhoi disgrifiad o'r wybodaeth i chi, yn dweud wrthych pam ein bod yn ei chadw ac yn gadael i chi gael copi ohoni.

Os oes unrhyw wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch yn anghywir neu os oes angen ei diweddaru, neu os ydych am i ni ddileu unrhyw wybodaeth bersonol, cysylltwch â ni. Efallai y byddwn yn gofyn i chi ddarparu rhagor o wybodaeth a manylion adnabod er mwyn i ni allu cydymffurfio â'r cais hwn.

Dolenni trydydd parti ar ein gwefan

Gall ein safle gynnwys dolenni i ac o wefannau ein partneriaid, cwsmeriaid a thrydydd partïon eraill. Os byddwch yn dilyn dolen i unrhyw un o'r gwefannau hyn, byddwch yn ymwybodol y bydd gan y gwefannau hyn eu polisïau preifatrwydd eu hunain ac nad ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb nac atebolrwydd am y polisïau hyn.

Gwiriwch y polisïau hyn cyn i chi gyflwyno unrhyw ddata personol i'r gwefannau hyn.

Derbyn ein polisi

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn dynodi eich bod yn derbyn ein polisi preifatrwydd. Os nad ydych yn cytuno i'r polisi hwn, peidiwch â defnyddio'r wefan hon os gwelwch yn dda. Bydd eich defnydd parhaus o'r safle ar ôl postio newidiadau i'r polisi hwn yn cael ei dybio eich bod yn derbyn y newidiadau hynny.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y Polisi Preifatrwydd hwn, arferion y wefan hon, neu eich ymwneud â'r wefan hon, cysylltwch â ni.

Sut rydym yn defnyddio cwcis

Gall ein gwefan ddefnyddio "cwcis" i wella profiad y defnyddiwr. Mae porwyr gwe yn gosod cwcis ar eu gyriant caled at ddibenion cadw cofnodion ac weithiau i olrhain gwybodaeth am ddefnyddwyr. Gallwch ddewis gosod eich porwr gwe i wrthod cwcis, neu i'ch rhybuddio pan fydd cwcis yn cael eu hanfon. Os gwnewch chi hyn, nodwch efallai na fydd rhai rhannau o'n safle yn gweithio'n iawn.